Cupó contra rendiment | 5 diferències principals (amb infografies)

Diferència entre el cupó i el rendiment

Cupó es refereix a l'import que es paga com el retorn de la inversió al titular del bo per part de l'emissor del bo, que no es veu afectat per les fluctuacions del preu de compra, mentre que, rendiment es refereix al tipus d’interès del bo que es calcula sobre la base del pagament del cupó del bo, així com del preu de mercat actual suposant que el bo es manté fins al venciment i, per tant, canvia amb el canvi del preu de mercat del bo.

Què és la taxa de cupó?

Sempre que un tenedor de bons decideix posar els seus diners en un bo, ha de mirar certes parts que constitueixen un bo. Els bons tenen un valor nominal que és l’import que el titular de l’objectiu rebrà en el moment del venciment per part de l’emissor del bo. El tipus de cupó del bo es calcula sobre la base del valor nominal del bo.

Per exemple, suposem que el valor nominal d’un bo XYZ és de 1000 $ i el pagament del cupó de l’objectiu és de 20 $ semestralment, i, de manera anual, el cupó total que rebrà l’inversor serà de 40 $. La forma en què es calcula la taxa del cupó és dividint el pagament anual del cupó pel valor nominal del bo. En aquest cas, la taxa de cupó del bo serà de 40 $ / 1000 $, és a dir, una taxa anual del 4%.

Es pot pagar trimestralment, semestralment o anualment, segons el bo. Independentment del canvi en el preu del bo, la taxa del cupó es mantindrà fixa durant la vida del bo.

Què és el rendiment a la maduresa?

El rendiment fins al venciment és la taxa efectiva de rendibilitat d’un bo en un moment determinat. Sobre la base del cupó de l’exemple anterior, suposem que el cupó anual del bo és de 40 dòlars. I el preu del bo és de 1150 dòlars i el rendiment del bo serà del 3,5%.

Infografia Cupó vs Rendiment

Vegem les principals diferències entre el cupó i el rendiment.

Diferències clau

  • Per al càlcul del tipus de cupó, el denominador és el valor nominal del bo i, per al càlcul del rendiment d’un bo, el denominador és el preu de mercat del bo.
  • El tipus de cupó s’estableix durant tota la durada de l’objectiu, ja que no canvien tant el numerador com el denominador per al càlcul del tipus de cupó. El rendiment d’un bo canvia amb la variació del preu del bo.
  • El canvi del tipus d'interès de l'economia per part del banc central no té cap efecte sobre el tipus de cupó d'un bo. El preu d’un bo és inversament proporcional als tipus d’interès. El rendiment d’un bo canvia amb el canvi del tipus d’interès de l’economia.

Taula comparativa Cupó vs Rendiment

BasesTaxa de cupóRendiment
DefinicióEl cupó és similar al tipus d’interès, que paga l’emissor d’un bo al tenedor del bo com a retorn de la seva inversió.El rendiment fins al venciment d’un bo és el tipus d’interès d’un bo que es calcula sobre la base del pagament del cupó i del preu de mercat actual d’un bo.
Bases de càlculEl tipus de cupó es calcula amb el numerador com a pagament del cupó i el denominador com a valor nominal del bo.El tipus de cupó es calcula amb el numerador com a pagament del cupó i el denominador com a preu de mercat de l’obra.
Efecte deltaLa taxa del cupó es manté fixa durant tota la durada de la fiança, ja que es fixa el pagament del cupó i també es fixa el valor nominal.Canvis de rendibilitat amb la variació del preu de mercat d’un bo.
Efecte del tipus d’interèsEl canvi del tipus d'interès de l'economia per part del banc central no té cap efecte sobre el tipus de cupó d'un bo.El preu d’un bo és inversament proporcional als tipus d’interès. Amb l’augment del tipus d’interès, el preu d’un bo disminuirà, ja que l’inversor buscarà un rendiment més alt d’un bo. I amb la disminució del tipus d’interès, el preu d’un bo augmentarà a mesura que l’inversor estarà satisfet amb el tipus d’interès més baix.
ExempleSuposem que el valor nominal d’un bo XYZ és de 1.000 dòlars i que el pagament del cupó és de 40 dòlars anuals. La forma en què es calcula la taxa del cupó és dividint el pagament anual del cupó pel valor nominal del bo. En aquest cas, la taxa de cupó del bo serà de 40 $ / 1000 $, és a dir, una taxa anual del 4%.Si el cupó anual d’un bo és de 40 dòlars. I el preu del bo és de 1150 dòlars i el rendiment del bo serà del 3,5%.

Pensaments finals

Els tipus de cupó i el rendiment són components molt importants d’un bo per a un inversor en un bo. El tipus de cupó es paga trimestralment, semestralment o anualment, segons el bo. Basant-se en el pagament del cupó i el valor nominal del bo, es calcula la taxa del cupó.

El rendiment del bo, en canvi, és el tipus d’interès sobre la base del preu de mercat actual del bo i, per tant, també es coneix com el tipus de rendiment efectiu d’un bo. El rendiment d’un bo canvia amb un canvi en el tipus d’interès de l’economia, però el tipus de cupó no té l’efecte del tipus d’interès.