Forma completa de MOU (definició) | Què significa MOU?

Formulari complet del MOU: memoràndum d’entesa

La forma completa del MOU significa Memoràndum d’entesa és un acord entre dues o més parts que indica la intenció de totes les parts de seguir una direcció comuna sobre una acció, no és vinculant jurídicament i es pot interpretar com un pas endavant cap a un acord formal entre les parts.

Com funciona el MOU?

 • El memoràndum d’entesa estableix les responsabilitats i expectatives de totes les parts del document i promulga una intenció seriosa cap a una acció.
 • Els MOU s’utilitzen àmpliament en les relacions internacionals perquè es poden formular de forma ràpida i secreta entre les parts interessades. Moltes empreses, agències governamentals i departaments també utilitzen els MOU per avançar en la direcció de l'objectiu.

Contingut i format del MOU

Quan les parts es presenten per signar un memoràndum d’entesa, les converses han d’haver arribat a una etapa en què les parts saben què esperar de la relació i com procedir en la direcció de l’objectiu. Cada part pot preparar el seu propi conjunt de termes d’acord amb les seves converses i presentar una versió conjunta del MOU tenint en compte l’interès de cada part dels seus documents.

Els MOU solen tenir els continguts següents quan es redacten:

# 1 - La intenció

La intenció és la descripció del que les parts pretenen aconseguir a partir de la relació o la parella. La intenció ha de ser directa i sense cap ambigüitat per facilitar la referència i la claredat del propòsit.

# 2 - Detalls de les parts

Cadascuna de les parts participants en el memoràndum d’entesa hauria d’haver estat nomenada en aquesta secció del MOU. Podrien ser països, organitzacions, institucions, empreses o organismes comercials.

# 3 - Període del MOU

A continuació, hauria de definir el període per al qual serà vàlid el MOU. Si, per qualsevol motiu, les parts no puguin avançar en la direcció del MOU, el MOU queda aturat a la data fixada. El memoràndum d’entesa no és etern.

# 4 - Responsabilitats de les parts implicades

En aquesta secció, es detallen detalladament les responsabilitats de cada part. Si hi ha responsabilitats conjuntes, també s’han d’exposar aquí. Aquesta secció hauria de ser la més detallada per establir clarament què farà cada part per assolir l’objectiu comú acordat al memoràndum d’entesa. Aquesta secció hauria de contenir detalls sobre els recursos que s’espera que tinguin totes les parts i com contribuiran a complir les seves responsabilitats requerides proposades en aquesta part del document.

# 5 - Exempcions de responsabilitat

Hauria de tenir renúncies adequades per establir qualsevol responsabilitat, fet, procés que les dues parts haurien de distanciar-se. Cal esmentar qualsevol acord controvertit en aquest segment per a més claredat.

# 6 - Financers

Els acords financers per a l'associació proposada s'han d'establir detalladament en aquest segment del MOU. Els pagaments o inversions a realitzar, la distribució d’ingressos, els interessos a pagar, els costos que s’han de suportar, etc., s’han d’exposar en aquesta part del document.

# 7 - Compartir riscos

Les parts haurien de posseir clarament els riscos que assumiran durant la col·laboració. Els riscos podrien estar dins o fora del control de les parts respectives. Independentment de la naturalesa del risc, les parts haurien de cobrir adequadament totes les formes de risc del MOU. Els riscos que es compartiran conjuntament també haurien de figurar en aquest segment.

# 8 - Signatures

Cada part o els representants haurien de signar el memoràndum d’entesa d’acord amb els termes esmentats al MOU.

Els anteriors són els components d’un MOU bàsic. Les parts poden fer-ho més complex o senzill, segons la naturalesa de la transacció. Per exemple, un memoràndum d’entesa entre dues institucions benèfiques per compartir espai en un edifici pot ser extremadament senzill, mentre que un MOU entre els dos governs sobre el seu comerç i el seu comerç pot ser extremadament complex, amb milers de pàgines que detallen cada part de l’arranjament proposat.

Quan s’ha d’utilitzar el memoràndum d’entesa?

Les parts van optar per subscriure un MOU quan necessitessin alguna cosa millor que un compromís verbal i menys que un contracte formal. És només un pacte formal de serietat entre parts. El memoràndum d’entesa encara pot ser un pas en la direcció d’un contracte formal si les parts decideixen fer l’associació que té greus implicacions. També es podria signar entre organitzacions sense ànim de lucre, ja que es consideren menys amenaçadores que el contracte formal.

Propòsit

L’objectiu d’un MOU típic és dissenyar el que han acordat les parts en una relació formal o parella. És millor que un compromís verbal, està documentat i es pot fer referència si alguna de les parts es desvia del camí establert al document. En absència d’un memorandum d’interès, és difícil fins i tot resoldre mútuament disputes durant el transcurs de l’acord posant en perill la consecució de l’objectiu final.

Avantatges

 • Un document formal que estableix les responsabilitats de les funcions de totes les parts implicades
 • Millor que els compromisos verbals
 • Proporciona un bon punt de referència en cas de disputes
 • Es queda fora de la intenció de totes les parts cap a un objectiu comú
 • Còmode i fàcil d’emmarcar que un contracte legalment vinculant
 • És més amable i menys amenaçador que un contracte formal legalment vinculant
 • Permet evitar obligacions derivades del dret internacional quan els països signen els MOU

Desavantatges

 • L’absència d’obligacions jurídiques limita la capacitat del MOU per aconseguir el resultat desitjat
 • No totes les parts poden creure en els MOU, en aquest cas hi pot haver un punt mort en les converses entre parts on res no pugui fructificar.

Conclusió

 • S’utilitzen àmpliament i es consideren un punt de partida important en les relacions bilaterals i comercials. Els rols, responsabilitats i riscos escrits formalment proporcionen claredat sobre com s’abordaran diferents situacions durant el transcurs de l’acord.
 • Alguns MOU demostren ser tan bons com els contractes legals, perquè les parts s’hi adhereixen en tot moment per obtenir un benefici mutu més gran, mentre que d’altres s’enganxen perquè les parts no s’hi adhereixen a causa de la viabilitat disminuïda (en aquest cas es dissol mútuament) o a causa d’interessos egoistes de les parts implicades.