Equació comptable ampliada (definició, exemples)

Què és l'equació de comptabilitat ampliada?

L'equació de comptabilitat expandida fa referència a la versió ampliada de l'equació de comptabilitat bàsica per a la corporació particular / propietari individual, que proporciona informació detallada relativa a les transaccions financeres de la corporació, com ara actius, passius, capital social, ingressos, despeses i retirades.

L’equació de comptabilitat ampliada és generalment diferent per a diferents formes d’empresa. L'equació difereix lleugerament en cas d'una empresa propietària, empresa associada i corporació.

Per a una propietat propietària, l'equació serà:

Actiu = Capital del propietari - Dibuixos + Passius + Ingressos - Despeses

Per a una empresa associada, l'equació serà:

Actiu = Capital del soci: distribucions + passius + ingressos - despeses

Per a una corporació, l'equació serà:

Actiu = Patrimoni net + Resultats retinguts

Equació comptable ampliada = Capital desemborsat - Accions pròpies (si escau) + Passius + Ingressos - Despeses - Dividends

  • Patrimoni net és la suma del capital desemborsat de l'organització reduït per accions pròpies. Accions pròpies: l’import de les accions en què l’organització va emetre anteriors però que va tornar a adquirir / adquirir posteriorment.
  • Guanys retinguts s’arriba reduint les despeses i dividends dels ingressos.

Exemple d’equació comptable ampliada

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel d’equació de comptabilitat ampliada aquí - Plantilla Excel d’equació de comptabilitat ampliada

Prenguem l'exemple de Foods & Drugs Inc. La companyia es va constituir l'1 de juny de 2019 amb un capital desemborsat format per 1.000 accions amb un valor de 50 dòlars. Durant el primer trimestre de les seves operacions, la companyia ha realitzat les transaccions següents:

Solució

A la taula següent es proporciona la segregació dels detalls esmentats en capítols específics:

  • Actiu = Capital desemborsat - Accions del Tresor (si escau) + Passiu + Ingressos - Despeses - Dividends
  • Actius = 50000 - 0 + 0 + 63000 - (-110200) - (-1000)
  • = 1800

Rellevància i ús

És un concepte important des del punt de vista comptable, ja que proporciona una imatge del benestar financer de l’organització. L'equació comptable no només inclou informació del balanç, sinó que també proporciona informació sobre l'estat d'ingressos-despeses.

Com es veu a l'exemple anterior, el resultat net de l'equació comptable ampliada és tal que els actius de la corporació són iguals a l'impacte net del patrimoni net, el passiu i el benefici net. Una equació equilibrada també garanteix el seguiment adequat de tot el procés comptable. A més, contribueix a reforçar el fet que s'han tingut en compte totes les entrades de dèbit i crèdit de totes les transaccions efectuades durant el període.

Bàsicament mostra l’efecte de totes i cadascuna de les transaccions que tenen lloc i com afecta el passiu que pot tenir la corporació. A més, també detalla els aspectes detallats de qualsevol augment dels fluxos d'efectiu a causa dels ingressos obtinguts o de qualsevol disminució dels fluxos d'efectiu a causa de les despeses ocasionades per l'execució de les operacions.

L’equació l’utilitzen les organitzacions per entendre una imatge holística i descriptiva de l’estat financer. Es pot utilitzar per submergir-se profundament en les transaccions financeres de l'organització, així també en l'anàlisi detallada dels estats financers.

Els professionals l’utilitzen per entendre l’eficàcia de les polítiques comptables seguides per l’organització.

Conclusió

L’equació comptable ampliada no només proporciona una visió detallada dels estats financers, sinó que també mostra l’eficàcia de les polítiques comptables. A més, des d’un punt de vista professional, proporciona una visió del benestar financer i del patrimoni net de l’organització.