Comptabilitat vs Gestió Financera | 5 diferències principals (infografies)

Diferència entre la comptabilitat i la gestió financera

La diferència clau entre la comptabilitat i la gestió financera és que la comptabilitat és el procés d’enregistrament, manteniment i informe dels assumptes financers de l’empresa, que mostra la clara posició financera de l’empresa, mentre que la gestió financera és la gestió de les finances i inversió de diferents individus, organitzacions i altres entitats.

Són les dues funcions separades en què la comptabilitat requereix informar de transaccions financeres passades, mentre que l’altra requereix planificar transaccions futures.

Què és la comptabilitat?

La comptabilitat mesura, processa i registra les transaccions financeres d’una organització. El procés consisteix a resumir, analitzar i registrar aquesta informació per comunicar-la a la direcció, als creditors, als accionistes, als inversors i als funcionaris de supervisió o funcionaris fiscals.

L’objectiu principal és informar de la informació o transaccions financeres mitjançant els principis comptables generalment acceptats (PCGA).

La comptabilitat es pot dividir en diversos camps, com ara la comptabilitat financera, la comptabilitat de gestió, la comptabilitat fiscal i la comptabilitat de costos. Els dos tipus principals són:

 • Comptabilitat financera: Informar d'informació financera a usuaris externs com a creditors, proveïdors, agències governamentals, analistes, etc. és una comptabilitat financera
 • Comptabilitat de gestió: Informar d'informació financera a usuaris interns com l'administració i els empleats s'anomena comptabilitat de gestió.

Els estats financers utilitzen procediments estàndard i principis comptables establerts per organitzacions com el Financial Accounting Standards Board (FASB) als Estats Units i el Financial Reporting Council al Regne Unit.

Què és la gestió financera?

La gestió financera ajuda a gestionar les finances i els recursos econòmics de l’organització. Es tracta de gestionar les activitats econòmiques de l’organització de manera eficient per assolir objectius financers. La gestió financera ajuda a la gestió en una millor presa de decisions.

Un objectiu clau de la gestió financera és crear riquesa per al negoci i els inversors, generar efectiu, obtenir bons rendiments amb un risc adequat mitjançant l’ús eficient dels recursos organitzatius.

Els elements clau de la gestió financera són la planificació, el control i la presa de decisions financeres.

 1. La planificació financera implica finançament; la direcció de l'empresa ha d'assegurar-se que es disposin de fons adequats en el moment de la necessitat per dirigir el negoci. Una planificació financera adequada garanteix que es puguin complir els requisits dels fons a curt, mitjà i llarg termini.
 2. El control financer és l’element més crític de la gestió, ja que garanteix una utilització eficient dels actius de l’empresa.
 3. La presa de decisions financeres tracta d’inversions, opcions de finançament i dividends part del negoci, de manera que l’empresa genera un bon retorn de les inversions i distribueix el seu patrimoni entre els accionistes mitjançant pagaments de dividends.

Comptabilitat vs. Infografia de gestió financera

Diferències clau

 • La comptabilitat tracta més d’informar, mentre que la gestió financera implica actius i recursos de l’empresa i la seva utilització efectiva
 • L’objectiu clau de la comptabilitat és proporcionar informació financera mitjançant procediments i regles estàndard, mentre que l’objectiu de la gestió formal és crear riquesa, generar efectiu i obtenir bons rendiments mitjançant un ús efectiu dels actius de l’empresa.
 • La comptabilitat informa de la informació financera als creditors, inversors, analistes, gestió i reguladors, mentre que la gestió financera la fa servir la direcció de l’empresa.
 • La comptabilitat té dos tipus principals: la comptabilitat financera i de gestió, mentre que la gestió financera és un procés amb tres elements principals, és a dir, la planificació financera, el control financer i la presa de decisions financeres.
 • La comptabilitat implica informar de transaccions financeres passades, mentre que l’altra gestió implica planificar transaccions financeres futures.
 • La comptabilitat proporciona la posició financera de l’empresa, mentre que la gestió financera proporciona una visió holística de les activitats empresarials i proporciona informació sobre la generació futura de riquesa.
 • La comptabilitat segueix els principis de comptabilitat generalment acceptats (GAAP) proporcionats pel Financial Accounting Standards Board (FASB) als Estats Units i Financial Reporting Council (FRC) al Regne Unit.

Taula comparativa

La base per a la comparacióComptabilitatGestió financera
Definició bàsicaArt de registrar i informar de transaccions financeres passadesGestiona els actius i passius de l’empresa per planificar un creixement futur
Per què és important?Dóna la posició financera del negoci.Ajuda a decidir sobre futurs projectes i gestionar els actius.
Qui són els usuaris finals?Gestió, accionistes, reguladors, analistes, creditorsGestió principal de la companyia i dels accionistes
Objectius clauInformar d'informació financera
 • Crear riquesa
 • Generar diners en efectiu
 • Guanyeu bones rendibilitats
 • Ús efectiu dels actius
Tipus i elements clauTé dos tipus principals:

 • Comptabilitat financera
 • Comptabilitat de gestió
No hi ha aquests tipus, però el procés inclou tres elements clau:

 • Planificació financera
 • Control financer
 • Presa de decisions financeres

Pensaments finals

La comptabilitat i la gestió financera són crítics en la seva pròpia capacitat per a l’empresa. Tot i que tots dos formen part de les finances, però tenen les seves pròpies diferències, cosa que els diferencia entre ells. Tot i que la comptabilitat gira al voltant de la informació de transaccions financeres, mentre que la gestió financera consisteix a gestionar els recursos de la companyia per gestionar el creixement futur.