Competència perfecta (definició) | Característiques amb exemples d’economia

Definició de competència perfecta

La competència perfecta és un tipus de mercat on hi ha un gran nombre de compradors i venedors i tots ells inicien el mecanisme de compra i venda, no hi ha restriccions i no hi ha competència directa al mercat i se suposa que tots els els venedors venen productes idèntics o homogenis.

Explicació

En economia, la competència perfecta és una estructura teòrica de mercat on no existeix competència directa entre empreses o venedors perquè hi ha un gran nombre de venedors (també compradors) al mercat que venen simultàniament un producte idèntic al preu de mercat. Per tant, cada venedor té una quota molt petita al mercat amb un control insignificant sobre els preus de mercat.

La competència perfecta es considera l'escenari de mercat ideal ja que assigna els recursos disponibles de la manera més eficient i, per tant, també es coneix com pura competència.

Nota: El punt important a destacar de la definició anterior és que no existeixen estructures de mercat perfectament competitives en el món real. En economia, s’utilitza com a referència per fer una anàlisi comparativa amb mercats reals.

Exemple

No hi ha exemples del món real de mercats perfectament competitius, però les aproximacions més properes poden incloure els mercats agrícoles. Igual que un gran nombre d’agricultors que produeixen cultius similars, per exemple, el blat o el mango.

Un altre exemple pot incloure els venedors de menjar ambulant. Existeixen diversos venedors (venedors) que venen productes gairebé idèntics (de naturalesa homogènia), p. hamburgueses. El consumidor té informació completa sobre el producte (l’hamburguesa aquí) i els seus preus, diguem que una hamburguesa costa uns 5 dòlars. Un venedor no pot vendre les seves hamburgueses a preus més alts (és a dir, té un poder de preus insignificant). Els clients poden comprar les seves hamburgueses a qualsevol venedor que triïn. A més, les barreres d'entrada i sortida per als venedors del mercat són pràcticament insignificants, de manera que la competència és molt elevada.

Característiques de la competència perfecta

Aquí teniu la llista de característiques de Perfect Competition -

# 1 - Gran mercat

Hi ha una gran població de compradors i venedors al mercat. Els venedors són empreses petites o mitjanes no organitzades propietat de particulars. No obstant això, un gran nombre de venedors i compradors mantenen la constància de la demanda i la cadena de subministrament al mercat. És a dir, el comprador pot substituir fàcilment les empreses per comprar el seu producte i el venedor també té una gran disponibilitat de compradors.

# 2 - Mercat homogeni

Les empreses venen productes idèntics amb característiques i preus similars, de manera que el comprador no és capaç de diferenciar entre els productes disponibles en funció de les característiques i, en general, no té preferència per seleccionar un producte o venedor concret sobre altres.

# 3 - Llibertat d’entrar o sortir del mercat

En competència perfecta, el cost d’inici i el cost de producció són molt menors i la demanda de productes és elevada, de manera que l’entrada al mercat és fàcil. En cas que alguna empresa incorri en pèrdues i la supervivència al mercat sigui difícil a causa de la forta competència, és lliure sortir i els altres jugadors ocuparan el lloc hereu per complir els requisits de subministrament.

# 4: Restriccions i obligacions menors dels governs

Per als venedors, les barreres governamentals són menors. Es permet als venedors vendre lliurement els seus productes al mercat. De la mateixa manera, els compradors també poden comprar productes i serveis oferts pels venedors. Els preus no estan regulats, sinó que fluctuen segons la demanda i la cadena de subministrament.

# 5 - Disponibilitat d'informació perfecta

Els venedors tenen un coneixement complet del mercat, com ara els costos requerits, els requisits tecnològics, les tàctiques de màrqueting i els nivells d’oferta segons les demandes del mercat. El comprador està completament informat sobre la disponibilitat dels productes, les seves característiques, qualitat i preus. Per tant, no és possible manipular el mercat per cap de les parts.

# 6: transport econòmic i eficient

El transport és una part molt important de totes les empreses i, en un mercat perfectament competitiu, el cost del transport per al venedor és baix i, per tant, els preus dels productes disminueixen. A més, hi ha fàcilment un transport eficient que provoca una reducció dels retards en el transport de mercaderies.  

Competència perfecta contra Monopoly

Per entendre millor la competència perfecta, ens referim a una estructura de mercat popular anomenada monopoli. Un monopoli s’oposa teòricament a la competència perfecta que es caracteritza per un únic venedor d’un producte sense substituts propers. El monopoli proporciona un poder complet sobre els preus i els consumidors no poden canviar a un altre venedor en cas de pujada de preus, perquè és possible que no hi hagi cap altra opció disponible. Les altes barreres d’entrada i sortida comporten una competència insignificant. Per exemple. Intel a la indústria dels microprocessadors té una quota de mercat del 90%.

Comparem les característiques clau de Perfect Competition i Monopoly

BasesCompetència perfectaMonopoli
Nombre de venedorsUn gran nombre d’empresesEmpresa individual
Barreres d’entradaMolt fluixMolt alt
Naturalesa i disponibilitat de productes substitutiusHi ha disponibles molt bons substitutsNo hi ha bons substituts disponibles
Les empreses competeixenNomés preusCaracterístiques i qualitat del producte, publicitat i màrqueting.
Potència de preusDespreciable. Depenent de la demanda i l’ofertaSignificatiu. Les empreses poden manipular els preus com vulguin

Avantatges

Els avantatges de la competència perfecta són els següents

  • Els mercats de competència perfectes són teòricament estructures de mercat ideals.
  • Les estructures del mercat de la competència perfectament estan orientades al consumidor. Es diu que "el consumidor és el rei" en aquestes situacions de mercat. Els consumidors tenen substituts fàcilment disponibles tant per als productes com per als venedors i poden canviar fàcilment a d’altres si és necessari.
  • Els venedors no tenen cap poder de fixació de preus com en el cas d’un mercat de monopoli i tot el control dels preus continua sota demanda i cadena de subministrament. Així, la probabilitat d’explotar els consumidors esdevé insignificant.
  • Les característiques del producte, la qualitat i la tarifa segueixen sent similars a tot arreu per a productes perfectament competitius. Per exemple. la qualitat i els índexs de pasta de dents a la ciutat de Nova York o Dakota del Sud segueixen sent gairebé els mateixos i el consumidor a tot arreu obté productes estandarditzats.
  • En una competència perfecta, els costos inicials, els costos de producció, publicitat i màrqueting són molt baixos. Per tant, l'entrada, producció i vendes són fàcils per al venedor.

Desavantatges

Els següents són els desavantatges de la competència perfecta

  • El desavantatge més gran de la competència perfecta és que, en ser l’estructura de mercat més ideal, és només un concepte hipotètic o teòric d’economia amb una existència insignificant al món real.
  • Els venedors no poden afegir valor al seu producte perquè afegir valor o característiques als productes no augmenta els preus que estan totalment determinats i controlats pel sistema de demanda i oferta. Per tant, el cost per al venedor augmenta, però els ingressos continuen sent els mateixos i, en última instància, disminueix el marge de benefici. Si els venedors augmenten els seus preus per obtenir millors productes, els consumidors poden passar a altres venedors o considerar altres productes.
  • La forta competència és un altre desavantatge per als venedors a causa de les escasses barreres i l’alta llibertat d’entrada i sortida. És a dir, sempre que un jugador nou pugui entrar al mercat i comenci a oferir productes o serveis similars al consumidor a preus similars.
  • Els venedors existents sempre tenen un avantatge respecte als nous jugadors, ja que estan ben establerts al mercat, creant bona voluntat entre proveïdors i consumidors, es troben en llocs privilegiats. Però els nous venedors han de lluitar i, de vegades, tenen pèrdues i, finalment, són expulsats del mercat.