Mètode alt-baix en comptabilitat (definició, fórmula)

Què és el mètode alt-baix en comptabilitat?

El mètode High-low s’utilitza a la comptabilitat per separar l’element de cost fix i variable del cost històric que és una barreja de cost fix i variable i amb l’ús de la fórmula alta per cost unitari variable es mesura restant el cost de l’activitat més baixa del cost de l'activitat més alta i dividint l'import resultant de la diferència d'unitats d'activitat més alta i de les unitats d'activitat més baixa.

A la comptabilitat de costos, el mètode alt-baix es refereix a la tècnica matemàtica que s’utilitza per separar components fixos i variables que d’altra banda formen part del cost històric de naturalesa mixta, és a dir, parcialment fix i parcialment variable. El mètode alt-baix comprèn el nivell d'activitat més alt i el més baix i la comparació dels costos totals de cada nivell.

Fórmula del mètode High-Low

Segons el mètode alt-baix, el cost variable per unitat es calcula deduint inicialment el cost d'activitat més baix del cost d'activitat més alt, deduint després el nombre d'unitats amb l'activitat més baixa del de l'activitat més alta i dividint la primera per la darrer. Matemàticament, es representa com,

Cost variable per unitat = (Cost d'activitat més alt - Cost d'activitat més baix) / (Unitats d'activitat més altes - Unitats d'activitat més baixes)

Un cop determinat el cost variable per unitat, es pot calcular el cost fix. Es calcula deduint el producte de cost variable per unitat i les unitats d'activitat més altes del cost d'activitat més alt o deduint el producte de cost variable per unitat i les unitats d'activitat més baixes del cost d'activitat més baix.

Matemàticament, es representa com,

Cost fix = Cost d'activitat més alt - (Cost variable per unitat * Unitats d'activitat més altes)

o bé

Cost fix = Cost d'activitat més baix - (Cost variable per unitat * Unitats d'activitat més baixes)

Càlcul del mètode alt-baix en comptabilitat

La fórmula per al càlcul del cost variable i del cost fix segons el mètode alt-baix es deriva mitjançant els passos següents:

 • Pas 1: En primer lloc, determineu les unitats d'activitat més altes i les unitats d'activitat més baixes a partir del gràfic de costos disponible.
 • Pas 2: A continuació, determineu el cost de producció corresponent al nivell d'unitats d'activitat més altes i de nivell.
 • Pas 3: A continuació, deduïu el cost d'activitat més baix del cost d'activitat més alt per treure el component de cost fix de manera que la resta sigui el component variable corresponent al nombre incremental d'unitats.

Component de cost variable = Cost d'activitat més alt: cost d'activitat més baix

 • Pas 4: A continuació, es calcula el nombre incremental d'unitats deduint el nombre d'unitats amb l'activitat més baixa del de l'activitat més alta.

Nombre incremental d'unitats = Unitats d'activitat més altes - Unitats d'activitat més baixes

 • Pas 5: A continuació, el cost variable per unitat es calcula dividint l'expressió del pas 3 per l'expressió del pas 4, tal com es mostra més amunt.
 • Pas 6: A continuació, el cost fix es calcula deduint el producte de cost variable per unitat i les unitats d'activitat més altes del cost d'activitat més alt o deduint el producte de cost variable per unitat i les unitats d'activitat més baixes del cost d'activitat més baix, tal com es mostra més amunt.

Exemple

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de fórmula de mètode alt-baix aquí: plantilla de fórmula Excel de mètode alt-baix

Prenguem l'exemple d'una empresa que vulgui determinar la quantitat prevista de costos generals de fàbrica que suposarà el proper mes. El cost general de la fàbrica en els tres mesos anteriors és el següent:

L’empresa té previst produir 7.000 unitats el març de 2019 a causa de la demanda del mercat. Ajudeu el comptable de l’empresa a calcular el cost general de la fàbrica previst el març de 2019 mitjançant el mètode alt-baix.

Solució:

A continuació es mostren les dades proporcionades per al càlcul del mètode alt-baix.

Per tant, utilitzant la informació anterior el cost variable per unitat es pot calcular com:

 • Cost variable per unitat = (60.000 - 50.000 dòlars) / (6.000 - 4.000)

El cost variable per unitat serà

 • Cost variable per unitat = 5 USD per unitat

Ara, el cost fix es pot calcular com:

 • Cost fix = 60.000 $ - (5.000 $ * 6.000)

El cost fix serà -

 • Cost fix = 30.000 $

Per tant, el cost general previst per a març de 2019 per a 7.000 unitats es pot calcular com:

 • Cost total = Cost fix + Cost variable per unitat * Nombre d'unitats
 • = $30,000 + $5 * 7,000

El cost general previst serà

 • Cost total = 65.000 dòlars

Per tant, s’espera que el cost general sigui de 65.000 dòlars per al mes de març de 2019.

Rellevància i usos

És imprescindible entendre el concepte del mètode alt-baix perquè s’utilitza generalment en la preparació del pressupost corporatiu. S’utilitza per estimar el cost total esperat en un nivell d’activitat determinat sobre la base de la suposició que el rendiment passat es pot aplicar pràcticament al cost del projecte en el futur. El concepte subjacent del mètode és que el canvi en els costos totals és la taxa de cost variable multiplicada pel canvi en el nombre d’unitats d’activitat.

No obstant això, té limitacions com que el mètode alt-baix suposa una relació lineal entre cost i activitat, que pot suposar una simplificació excessiva del comportament dels costos. A més, el procés pot ser fàcil d’entendre, però el mètode alt-baix no es considera fiable perquè ignora totes les dades, excepte les dues extremes.