Importàncies de l 'anàlisi de la relació Top 8 usos de l'anàlisi de la relació

Importància i usos de l'anàlisi de la relació

L’anàlisi de la proporció és important per a l’empresa per tal d’analitzar la seva posició financera, liquiditat, rendibilitat, risc, solvència, eficiència i efectivitat de les operacions i la utilització adequada dels fons, cosa que també indica la tendència o comparació de resultats financers que poden ser útils per a la presa de decisions. per a inversions dels accionistes de l’empresa.

Ens ajuda a comparar les tendències de dues o més empreses durant un període de temps.

A continuació, analitzarem la importància i els usos de l’anàlisi de la relació:

# 1 - Anàlisi d'estats financers

La interpretació dels estats financers i les dades és essencial per a tots els grups d'interès interns i externs de l'empresa. Amb l’ajut de l’anàlisi de ràtio, interpretem els números del balanç i dels comptes de pèrdues i guanys. Totes les parts interessades tenen interessos diferents pel que fa al resultat financer, ja que els inversors de renda variable estan més interessats en el creixement dels pagaments de dividends i el poder de guanys de l’organització a la llarga. Els creditors voldrien assegurar-se que rebin els pagaments de les seves quotes a temps.

# 2: ajuda a entendre la rendibilitat de l'empresa

Les ràtios de rendibilitat ajuden a determinar la rendibilitat d’una empresa. El retorn de l’actiu i el retorn de l’equitat ajuden a entendre la capacitat de l’empresa de generar beneficis. La rendibilitat dels actius és l’ingrés net total dividit pel total d’actius. Vol dir quants guanys obté una empresa per cada dòlar dels seus actius. El retorn del patrimoni net és el benefici net del patrimoni net. Aquesta ràtio ens indica fins a quin punt una empresa utilitza els diners dels seus inversors. Ràtios com el benefici brut i el marge de benefici net. Els marges ajuden a analitzar la capacitat de l’empresa de traduir les vendes en beneficis.

# 3 - Anàlisi de l'eficiència operativa de les empreses

Algunes ràtios ens ajuden a analitzar el grau d’eficiència de les empreses. Relacions com la facturació de comptes a cobrar, la rotació d’actius fixos i la relació de rotació d’inventari. Aquestes ràtios es poden comparar amb els altres companys de la mateixa indústria i ajudaran a analitzar quines empreses es gestionen millor en comparació amb les altres. Mesura la capacitat d'una empresa per generar ingressos mitjançant l'ús dels actius. Analitza diversos aspectes de l’empresa, com el temps que generalment es necessita per cobrar diners en efectiu dels deutors o el període de temps perquè l’empresa converteixi l’inventari en efectiu. És per això que les ràtios d’eficiència són fonamentals, ja que una millora conduirà a un creixement de la rendibilitat.

# 4 - Liquiditat de les empreses

La liquiditat determina si l’empresa pot pagar les seves obligacions a curt termini o no. Per obligacions a curt termini, ens referim als deutes a curt termini, que es poden amortitzar en un termini de 12 mesos o el cicle operatiu. Per exemple, els salaris deguts, diversos creditors, impostos a pagar, despeses pendents, etc. La ràtio actual i ràpida s’utilitzen per mesurar la liquiditat de les empreses

# 5: ajuda a identificar els riscos empresarials de l'empresa

Una de les raons més importants per utilitzar l'anàlisi de la ràtio és que ajuda a entendre el risc empresarial de l'empresa. El càlcul dels palanquejos (palanquejament financer i palanquejament operatiu) ajuda a l’empresa a entendre el risc empresarial, és a dir, la sensibilitat de la rendibilitat de l’empresa respecte al desplegament de costos fixos i el deute pendent.

# 6 - Ajuda a identificar els riscos financers de l'empresa

Una altra importància de l'anàlisi de ràtio és que ajuda a identificar els riscos financers. Ràtios com la ràtio de palanquejament, la ràtio de cobertura d’interessos, la ràtio DSCR, etc. ajuden a l’empresa a entendre com depèn del capital extern i si són capaços de pagar el deute mitjançant el seu capital.

# 7: per a la planificació i previsions futures de l'empresa

Els analistes i gestors poden trobar una tendència i utilitzar-la per a la previsió futura i també es poden utilitzar per a la presa de decisions crítiques per part d’interessats externs com els inversors. Poden analitzar si han d’invertir en un projecte o no.

# 8 - Comparar el rendiment de les empreses

El principal ús de l’anàlisi de ràtio és que es poden comparar els punts forts i febles de cada empresa. Les ràtios també es poden comparar amb la ràtio anterior de l’empresa i ajudaran a analitzar si l’empresa ha avançat.

Importància del vídeo d'anàlisi de la relació

Conclusió: importància de l'anàlisi de la relació

Com hem comentat, la importància i els usos de l’anàlisi de la relació. Per tant, és vital avaluar el rendiment de les empreses analitzant la seva liquiditat, rendibilitat, gestió d’actius i ràtios d’eficiència. Aquestes anàlisis de ràtios s’utilitzen àmpliament per prendre decisions importants i previsions futures.

Podeu obtenir més informació sobre l’anàlisi de la relació amb els articles següents:

  • Tipus de relació de cobertura
  • Ràtios de solvència
  • Relació de despeses generals
  • <