Puntuació M de Beneish (definició, fórmula) | Exemples de càlcul

Definició de la puntuació M de Beneish

La puntuació Beneish M és el model matemàtic creat pel professor Messod Beneish i s’utilitza amb el propòsit d’esbrinar que si l’empresa ha fet algun tipus de manipulació amb els seus ingressos amb l’ajut de les diferents ràtios financeres i de les vuit diferents esmentades. les variables.

Les vuit variables necessàries per al càlcul del M-Score es calculen utilitzant les dades del compte de pèrdues i guanys, balanç i fluxos d’efectiu de l’empresa i, a continuació, es calcula M-Score per conèixer el grau de manipulació dels beneficis per part de l’empresa.

 • Si la puntuació M de Beneish és inferior al -2,22, suggereix que l’empresa que es considera no és un manipulador.
 • Si la puntuació M de Beneish és superior a -2,22, proporciona el senyal que l'empresa pot ser el manipulador.

Components de la puntuació M de Beneish

La puntuació Beneish M es calcula sobre la base de la combinació de vuit tipus diferents d'índexs, que són els següents:

# 1. Índex de vendes de dies a cobrar (DSRI)

És la proporció de dies de vendes en comptes per cobrar en un any respecte a l'any anterior. El gran augment del valor de la DSR és un indicador de la inflació dels ingressos.

DSRI = (Crèdits netst / Vendest) / Crèdits nets t-1 / Vendes t-1)

# 2. Índex de marge brut (GMI)

És la proporció del marge brut d’un any respecte a l’any anterior.

GMI = [(vendes t-1- COGS t-1) / Vendes t-1] / [(Vendest - COGSt) / Vendest]

# 3. Índex de qualitat dels actius (AQI)

És la proporció d’actius no corrents (diferents de la planta, l’immobilitzat i l’equipament) al total d’actius d’un any en comparació amb l’any anterior.

AQI = [1 - (Actius actualst + PP&Et + Valorst) / Els actius totalst] / [1 - ((Actius actuals t-1+ PP&E t-1 + Valors t-1) / Els actius totals t-1)]

# 4. Índex de creixement de vendes (SGI)

És la ràtio de vendes d’un any respecte a l’any anterior.

SGI = Vendest / Vendest-1

# 5. Índex d'amortització (DEPI)

És la proporció de la taxa d’amortització d’un any respecte a l’any anterior.

DEPI = (Amortització t-1/ (PP&E t-1 + Amortització t-1)) / (Amortització t / (PP&E t + Amortització t))

# 6. Índex de despeses de vendes, generals i administratius (SGAI)

És la proporció de despeses de SG&A d'un any respecte a l'any anterior.

SGAI = (despesa SG&A t / Vendes t) / (Despeses de SG&A t-1/ Vendes t-1)

# 7. Índex de palanquejament (LVGI)

És la relació entre el deute total i el total d’actius d’un any respecte a l’any anterior.

LVGI = [(Passiu corrent t + Total deute a llarg termini t) / Els actius totals t] / [(Passiu corrent t-1 + Total deute a llarg termini t-1) / Els actius totals t-1]

# 8. Total de meritació d’actius totals (TATA)

Es calcula com el canvi en els comptes del capital de circulació diferent de la depreciació sense efectiu

TATA = (Ingressos de les operacions contínues t - Fluxos de caixa procedents de les operacions t) / Els actius totals t

Fórmula Beneish M Score

Vuit tipus diferents d'índexs es ponderen segons la fórmula següent per obtenir la puntuació M:

Beneish M Score Formula = -4,84 + 0,92 * DSRI + 0,528 * GMI + 0,404 * AQI + 0,892 * SGI + 0,155 * DEPI - 0,172 * SGAI + 4,679 * TATA - 0,327 * LVGI

Càlcul de la puntuació M de Beneish (amb exemples)

A continuació es mostren les diferents relacions de Beneish. Calculeu la puntuació M.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel Beneish M-Scroe aquí: plantilla Excel Beneish M-Scroe

 1. DSRI: 0,814
 2. GMI: 1.556
 3. AQI: 0,608
 4. SGI: 0,755
 5. DEPI: 0,801
 6. SGAI: 1.110
 7. LVGI: 0,888
 8. TATA: 0,044

Càlcul de la puntuació-M

Puntuació M = -4,84 + 0,92 * DSRI + 0,528 * GMI + 0,404 * AQI + 0,892 * SGI + 0,115 * DEPI - 0,172 * SGAI + 4,679 * TATA - 0,327 * LVGI

La puntuació M = -4,84 + 0,749 + 0,822 + 0,246 + 0,673 + 0,092 - 0,191 + 0,206 - 0,287

Puntuació M = -2.530

En aquest cas, atès que la puntuació M és -2,53, que és superior a -2,22 t, és probable que l'empresa sigui un manipulador i, per tant, els analistes haurien de ser prudents sobre el mateix.

Avantatges del Beneish M-Score

 1. És útil saber que fins a quin punt la direcció de l’empresa manipula els seus ingressos mentre calcula el grau de manipulació dels ingressos per part de l’empresa
 2. Ajuda els analistes a detectar fraus de comptabilitat financera a l’empresa.

Desavantatges del Beneish M-Score

 1. És el model probabilístic que només dóna a l'usuari la probabilitat de manipulació i no pot detectar les empreses que manipulen els estats financers.
 2. El model no s'aplica a les empreses financeres, ja que el professor Messod Beneish en el moment d'estimar el model no incloïa aquestes empreses.
 3. En cas que la direcció de l'empresa tingui una idea sobre el càlcul del model de puntuació M de Beneish, manipularien les entrades del balanç, que es consideren per al càlcul de la puntuació M. Per tant, l'objectiu de la puntuació M en aquest cas seguirà incomplert.

Punts importants

 1. M-Score té dues versions, és a dir, 8 models variables i 5 models variables. La versió més utilitzada de les dues versions és de 8 models de Beneish variables.
 2. En ser el model probabilístic, la manipulació no es pot detectar amb les 100 5 exactituds.

Conclusió

M-Score es calcula per conèixer el grau de manipulació dels guanys per part de l’empresa. Moltes de les empreses poden utilitzar diferents mitjans per augmentar els seus ingressos reportats com la capitalització de les despeses, que són de naturalesa d’ingressos, la reserva anticipada de les vendes als llibres de comptes, etc. Aquests trucs, tot i que per llei no són il·legals el mateix significa el mal funcionament de l’empresa. El model Beneish M-Score ajuda els analistes a predir aquests fracassos de gran perfil.