Tipus d 'actius en comptabilitat 3 tipus principals amb exemples

Tipus d’actius en comptabilitat

Els actius són els recursos propietat de particulars o empreses o governs que s’espera que generin fluxos d’efectiu futurs durant un llarg període. En general, hi ha tres tipus de distribució d’actius: 1) basada en la convertibilitat (actius actuals i no corrents), 2) existència física (actius tangibles i intangibles) i 3) ús (actius operatius i no operatius).

Tipus d’actius basats en la convertibilitat

Classificació dels actius en funció de la facilitat amb què un actiu es converteix en efectiu. Els actius convertibles també es classifiquen en:

# 1: actius actuals

Aquest tipus d’actius comptables, és a dir, els actius corrents, són els actius a curt termini, que es converteixen fàcilment en efectiu mitjançant vendes o consum en operacions comercials normals en un any de l’interval de temps. La llista d’actius corrents inclou:

  • Efectiu i equivalents en efectiu
  • Deutors de comptes
  • Inventari
  • Valors realitzables
  • Despeses pagades per anticipat

# 2: Actius no corrents

Aquest tipus d’actiu comptable és un actiu a llarg termini (o actiu fix) que no es pretén vendre ni consumir i que beneficiarà l’empresa durant diversos anys en el futur. És a dir, aquests actius serviran l’empresa durant més d’un període d’un any. Els actius bàsics no corrents inclouen:

  • Immobilitzat material (com ara immobles, plantes i maquinària (PP&E))
  • Altres actius materials (com inversions a llarg termini)
  • Actius intangibles (com ara patents, drets d'autor i fons de comerç)

Tipus d’actius basats en l’existència física

Classificació dels actius en funció de l'existència d'actius en forma física o que no tenen substància física.

# 1 - Actius tangibles

Els actius amb existència física són actius materials. Es consideren actius mesurables perquè el seu valor es pot identificar fàcilment en funció de la seva condició actual i dels beneficis futurs esperats. Els actius materials inclouen tant actius corrents com efectiu, inventari, valors negociables, etc., com actius no corrents com immobilitzat material, etc.

# 2 - Actius intangibles

Els actius que no existeixen físicament però que contribueixen molt a les operacions generals i a la supervivència de l’entitat i, per tant, sovint es consideren propietats intel·lectuals. A causa de la seva existència no física o intel·lectual, es fa molt difícil assignar-los un cert valor, per exemple. Fons de comerç, patents, marques comercials, drets d'autor, etc.

Tipus d'actius segons l'ús

La classificació dels actius en funció de l’ús, és a dir, els actius s’utilitzen en operacions comercials diàries o els actius s’acumulen amb algun propòsit concret en el futur.

# 1 - Actius operatius

Els actius necessaris en les operacions diàries d’una empresa són els actius operatius. Aquest tipus d’actiu comptable s’utilitza en totes les operacions comercials necessàries, és a dir, des de la producció fins a les vendes, per exemple. Efectiu, inventari, planta, maquinària, etc.

# 2 - Actius no operatius

Aquest tipus d’actius comptables no s’han d’aplicar en operacions comercials quotidianes, sinó que s’acumulen com a inversions futures o per a situacions contingents. És a dir, aquests actius generen ingressos però tenen una participació insignificant en la funcionalitat bàsica d’una empresa. Per exemple, terrenys adquirits per desenvolupar un nou edifici per a la seu central o accions comprades considerant una futura apreciació dels preus.

Conclusió

La comprensió del tipus d’actius comptables ajuda a situar els actius correctes en els seus blocs d’actius respectius. El coneixement ajuda a crear una declaració posicional precisa per a l’empresa. El balanç és el document financer més important per a un inversor on els actius es divideixen en diversos blocs (com ara corrents o no corrents, tangibles o intangibles) per facilitar la seva comprensió i simplificar la investigació. Per exemple, un inversor pot realitzar fàcilment diverses anàlisis de relacions si els actius es classifiquen adequadament.

Per obtenir una imatge clara dels diversos tipus d’actius i els seus criteris de classificació, consulteu la taula següent: