Arrendament de capital vs arrendament operatiu 8 diferències principals

Diferència entre l'arrendament de capital i l'explotació

Hi ha diferents mètodes comptables per al contracte d'arrendament arrendament de capital la propietat de l'actiu considerat es podria transferir al final del termini del contracte d'arrendament a l'arrendatari, mentre que en el cas de Arrendament Operatiu la propietat de l’actiu considerat la manté l’arrendador.

Un contracte d’arrendament és un acord contractual entre l’arrendador (propietari de l’actiu) i l’arrendatari (lloga l’actiu). Es classifiquen en dos tipus en funció de com es transfereixi el risc de propietat i els beneficis.

Què és un arrendament de capital?

També s’anomena arrendament financer. Un arrendament de capital és un arrendament que transfereix substancialment tots els riscos i beneficis accessoris a la propietat d’un actiu. Dit d’una altra manera, l’arrendament de capital pot ser un arrendament en virtut del qual el valor actual dels pagaments mínims d’arrendament a l’inici del contracte supera o és igual a substancialment el valor raonable de l’actiu arrendat. Es tracta d’un contracte d’arrendament en què l’arrendatari registra l’actiu subjacent com si fos el seu actiu, cosa que significa que l’arrendador és tractat com una part que passa a finançar un actiu que posseeix l’arrendatari.

L'arrendador hauria de tractar un contracte d'arrendament com un contracte d'arrendament financer si es compleix algun dels criteris següents que es proporcionen a continuació:

 • Hi ha una opció per comprar l’actiu arrendat; o bé
 • El període d'arrendament cobreix almenys el setanta-cinc% de la vida útil de l'actiu; o bé
 • La propietat de l'actiu arrendat passa a l'arrendatari després de l'expiració del contracte d'arrendament; o bé
 • El valor actual mínim dels pagaments per arrendament totalitza com a mínim el noranta per cent del valor raonable de l’actiu a l’inici del contracte d’arrendament.

Què és un arrendament operatiu?

El contracte d’arrendament operatiu s’expressa com un contracte d’arrendament que no implica la transferència de riscos i beneficis substancials de la propietat de l’actiu arrendat a l’arrendatari. Generalment té un període significativament inferior al valor raonable de l’actiu arrendat.

Els arrendaments que no compleixen cap dels quatre criteris es comptabilitzen com a arrendament operatiu.

 • Prova 1: Transferència de propietat
 • Prova 2: Opció de compra a bon preu?
 • Prova 3: Termini d'arrendament> = 75% de la vida econòmica?
 • Prova 4: Valor actual dels pagaments> = 90% Valor de mercat raonable?

Si tots els criteris són certs, es comptabilitzarà un arrendament de capital.

Infografia sobre arrendament de capitals vs. arrendament operatiu

Perspectiva de l’analista

Classificació dels arrendaments

Es lloga a un arrendatari un equipament amb un preu de mercat de (FMV) de 100.000 dòlars EUA i una vida útil de 5 anys per un període de 4 anys. Els pagaments d’arrendament són de 26.000 dòlars EUA a l’any. El tipus d’endeutament de l’empresa és del 8% i el tipus implícit en l’arrendament és del 7%. No hi ha cap provisió perquè un arrendatari adquireixi un actiu al final del termini del contracte d’arrendament, ni cap opció de compra de ganga.

Vegem primer si es tracta d'un arrendament de capital o d'un arrendament operatiu. Per entendre-ho, realitzem les proves per determinar-ne el mateix.

La prova 1 i la prova 2 resulten en arrendament operatiu

La prova 3 implica que és arrendament de capital.

La prova 4 implica que es tracta d’un contracte d’arrendament operatiu.

En general, sabem que si no es compleix cap de les proves, l’arrendament es classifica com a arrendament de capital.

Exemple

Utilitzarem el mateix exemple per a la comparació.

Es lloga a un arrendatari un equipament amb un preu de mercat de (FMV) de 100.000 dòlars EUA i una vida útil de 5 anys per un període de 4 anys. Els pagaments d’arrendament són de 26.000 dòlars EUA a l’any. El tipus d’endeutament de l’empresa és del 8% i el tipus implícit en l’arrendament és del 7%. No hi ha cap provisió perquè el Llogater adquireixi un actiu al final del termini del contracte d’arrendament, ni tampoc cap opció de compra a bon preu.

Efecte de balanç

 • A l'arrendament operatiu, NO hi ha cap impacte en el balanç.
 • L'impacte del balanç només es produeix en l'arrendament de capitals.
 • El valor actual al 7% és de 88.067 $
 • Tant l’actiu com la responsabilitat augmenten en el valor actual dels pagaments d’arrendament al començament

Efecte del balanç, ja que els pagaments es realitzen segons es descriu a continuació

Valor comptable dels actius al final de cada any.

Tingueu en compte que el següent -

 • Amortització (termini de 4 anys) = 88.067 $ / 4 = 22.017 $,
 • Les amortitzacions del capital són iguals als pagaments d’arrendament MENYS les despeses d’interès
 • L'actiu s'està amortitzant a un tipus diferent del tipus d'amortització del passiu. Els dos valors són iguals només a l’inici i la finalització del contracte d’arrendament

Efecte del compte de resultats

 • Els ingressos d'explotació són més elevats per als arrendaments de capital (això es deu a que les despeses d'amortització de l'arrendament de capital són inferiors als pagaments de l'arrendament)
 • Els ingressos nets són menors en els primers anys d’un arrendament de capital

Efecte de flux de caixa

 • En un contracte d'arrendament operatiu, el pagament total en efectiu redueix el flux de caixa de les operacions.
 • En un contracte d’arrendament de capital, la part del pagament del contracte d’arrendament que es considera pagament del principal redueix el flux de caixa de les activitats de finançament.
 • La CF total no es veu afectada pel tractament comptable.

Diferències clau

 • Els ingressos nets seran més alts en arrendament operatiu en els primers anys, perquè l'import de les despeses d'amortització i d'interessos serà més alt en l'arrendament financer. Quan el contracte d’arrendament finalitzi, la situació es revertirà. No obstant això, el benefici net total durant tot el període de l'arrendament se sumarà al mateix nombre, en ambdues categoritzacions, ja que només són mecanismes d'informació.
 • L’EBIT és més elevat a l’arrendament de capital perquè una part del pagament del contracte d’arrendament és el pagament d’interessos, i això s’informa a sota de l’EBIT i al compte de pèrdues i guanys; no obstant això, la totalitat del pagament del contracte d'arrendament s'informa per sobre de l'EBIT a l'arrendament operatiu.
 • El finançament financer és més elevat per als arrendaments de capital, perquè una part del contracte d’arrendament que va cap a una reducció del passiu del deute forma part del flux d’efectiu del finançament i només els interessos formen part del finançament financer. Els impostos addicionals són més baixos a causa de la depreciació i la depreciació es torna a afegir. No obstant això, segons el contracte d'arrendament operatiu, tot el pagament del contracte d'arrendament redueix el finançament financer i l'impost és més elevat a causa de la manca de despeses d'amortització.
 • De manera natural, el CFF és més baix per al contracte d’arrendament financer i superior per al contracte d’arrendament operatiu, tot i que durant tot el període del contracte d’arrendament, la suma del canvi en efectiu continua sent la mateixa.

Taula comparativa d’arrendament de capital vs. arrendament operatiu

Criteris / ítemArrendament de capitalArrendament Operatiu
NaturalesaÉs una alternativa a la compra del PPE mitjançant finançament de deutesÉs una alternativa al lloguer del EPI per un pagament fix del lloguer.
Impacte en el compte de resultatsL’amortització del PPE i els interessos del finançament del deute s’esmenten al compte de pèrdues i guanys.Les despeses que s’esmenten al compte de pèrdues i guanys només són els pagaments de lloguer.
Impacte en el balançEl PV dels pagaments d’arrendament o el valor raonable de l’EPI s’informa al balanç (el que sigui menor). Així, els actius augmenten a mesura que es capitalitza el PPE, i augmenten els passius a mesura que s’hi afegeix el finançament del deute.No es produeix cap impacte en el balanç, ja que el contracte d’arrendament és purament despesa.
Impacte en el compte de fluxos de caixa
 • Es torna a afegir l’amortització, ja que es tracta d’una despesa que no és en efectiu i, per tant, el CFO és superior.
 • L’amortització i els interessos redueixen els beneficis i, per tant, es paguen impostos més baixos en els primers anys.
 • El flux de caixa procedent de les activitats de finançament es veu afectat pel finançament del deute i els principals amortitzaments realitzats pel deute utilitzat per finançar l’arrendament. L’interès pel finançament redueix el finançament financer.
Com que només els pagaments per arrendament formen part del compte de pèrdues i guanys, els impostos són més elevats, de manera que redueixen el finançament financer i els pagaments per arrendament formen part del finançador financer en comptes dels fluxos d’efectiu del finançament.
Finançament fora de balançA mesura que l’actiu es registra en el balanç i es crea el passiu pel deute, les ràtios com la rendibilitat de l’actiu i la ràtio deute / deute semblen més petites i poden implicar una manca d’eficiència o una solvència menor.Com que no es registra cap actiu al balanç i no es crea cap passiu pel deute, les ràtios com la ràtio de retorn de l’actiu i la ràtio deute / renda variable es veuen millor.
Risc d’obsolescènciaAl final del període d’arrendament, la propietat de l’actiu es transfereix a l’arrendatari, de manera que també es transfereix el risc d’obsolescència i, si hi ha alguna innovació tecnològica, que fa que l’actiu estigui obsolet per aleshores, l’arrendatari s’hi queda atrapat. . Per tant, aquest risc és baix per a l’arrendador i alt per a l’arrendatari.Al final del període d'arrendament, l'actiu es retorna a l'arrendador, de manera que el risc d'obsolescència és baix per a l'arrendatari i alt per a l'arrendador.
GAAP dels EUA vs. NIIF classificacióEls US GAAP són més específics, ja que esmenta que hi pot haver dos tipus d’arrendaments en virtut d’un arrendament de capital i que es compleix qualsevol de les condicions següents que comporta la classificació com a arrendament de capital:

 • Arrendament tipus venda, al final del qual es transfereix la propietat i hi ha un benefici per a l'arrendador perquè el PV dels pagaments és superior al valor comptable de l'EPI llogat
 • L’arrendament financer directe és aquell en què no hi ha cap benefici, i l’arrendador només és un finançador del llogater.
 • Els US GAAP requereixen que el període d’arrendament sigui, com a mínim, el 75% de la vida útil del PPE.
 • PV dels pagaments del contracte d’arrendament suposa com a mínim el 90% del valor raonable de l’actiu del contracte d’arrendament.
 • Existència d’una opció de compra a bon preu

La NIIF esmenta una categorització més genèrica que diu que tots els riscos i beneficis s’han de transferir al llogater

Segons els PCGA nord-americans, si no es compleix cap dels requisits previs de l'arrendament de capital, es classifica com un arrendament operatiu.

La NIIF esmenta una categorització més genèrica que diu que tots els riscos i beneficis no s’han de transferir al llogater.

Anàlisi de la relació
 • Ràtios de rotació d’actius i actius més baixos
 • Menor capital circulant
 • Menor rendiment dels actius i patrimoni net
 • Major ràtio de deute i patrimoni
 • Ràtios de rotació d’actius i d’actius més alts;
 • Major circulant
 • Major rendibilitat dels actius i patrimoni net
 • Menor ràtio d’endeutament i renda variable