Ràtio de volum de negoci (significat, exemples) | Com interpretar?

Quina és la ràtio de facturació de les accions?

La ràtio de rotació d’estocs és una relació entre l’estoc o l’inventari d’una empresa i el seu cost de mercaderies venudes i calcula quantes vegades un estoc mitjà es converteix en vendes. Quan una empresa fabrica i ven el seu producte, suposa un cost de fabricació, que es registra com a “Cost de les mercaderies venudes”. La quantitat d’inventari que es consumeix per fabricar el producte i, finalment, vendre’l és un element crucial per analitzar.

Explicació

Ràtio de facturació d’estoc = cost de les mercaderies venudes / inventari mitjà

O bé

Ràtio de volum de negoci = Vendes / Inventari mitjà

Cal tenir en compte que ambdues fórmules fan inferències similars. Tot i això, hi pot haver diferències en els valors numèrics, però les conseqüències subjacents haurien de ser similars. La rotació d’estocs també s’anomena rotació d’inventari, rotació de mercaderies o torn d’estoc. Aquestes paraules es poden utilitzar indistintament per significar el mateix.

Exemples de ràtio de facturació d’estocs

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de la ràtio de facturació d’estocs - Plantilla Excel de la ràtio de facturació d’estocs

Exemple 1

Calculeu la ràtio de rotació d’estocs de l’empresa X l’any 2018 si l’inventari de l’exercici 2017 i de l’exercici 2018 és de 21.000 i 26.000 dòlars. El cost de les mercaderies venudes durant l'esmentat any és de 675.000 dòlars. Les dades són en dòlars nord-americans.

Solució:

 • Inventari mitjà = (21000 + 26000) / 2
 • = 23500

Per tant,

 • Ràtio de rotació d’estocs = Cost dels béns venuts / Inventari mitjà
 • = 675,000/23500
 • = 28.72

Inferència: Aquesta proporció indica que l’empresa X gira el seu inventari aproximadament unes 29 vegades per produir el seu cost de mercaderies venudes i, finalment, les vendes de l’empresa.

A l'exemple anterior, també podem calcular els dies en inventari o DSI, tal com es coneix, mitjançant la fórmula següent:

Dies en inventari = 365 / Facturació de l'inventari

 • DSI = 365 / 28,72
 • = 12.71.

Dies d’inventari significa el nombre de dies que triga l’empresa X a convertir el seu inventari en vendes.

Exemple 2

Walmart, el gegant minorista nord-americà, és un exemple del millor sistema de gestió d’inventaris. A continuació es mostra l’estat de la situació financera i el compte de resultats de Walmart. Quin és el volum de vendes de l’empresa?

Font: Informe Anual de WalMart

El cost de les mercaderies venudes es troba al compte de pèrdues i guanys anterior. I l’inventari mitjà es pot calcular prenent els inventaris de final d’any per als exercicis 2019 i 2018.

Per tant, inventari mitjà = mitjana de 44.269 $ i 43.783 $ = 44.026 $

Divisió del cost de les mercaderies venudes per l’inventari mitjà,

Obtenim una facturació d’estoc de 8,75.

Inferència: Walmart va lliurar el seu inventari 8,75 vegades durant l’exercici 2019 per generar vendes corresponents al cost de les mercaderies venudes, el que equival a 385.301 dòlars. Una bona ràtio de rotació és desitjable per a Walmart a causa del seu negoci minorista, on s’observen altes ràtios de rotació d’inventaris.

Avantatges de la ràtio de facturació d’estocs

 1. La rotació d’accions és una bona mesura de la gestió del fons de maniobra d’una empresa.
 2. Aquesta ràtio es pot utilitzar per calcular els dies d'inventari (com es mostra després de l'exemple 1), que és indicatiu del nombre de dies que es necessiten per convertir l'inventari o les existències en vendes. Aquest número és invers de la rotació de l'inventari.
 3. Aquesta anàlisi millora la gestió d’inventaris ja que informa sobre el moviment ràpid o lent de les existències que s’utilitzen per fer vendes.
 4. La rotació de valors és una mesura útil per gestionar els costos de participació. Les quantitats d’estocs òptimes optimitzen l’efectiu vinculat al sistema de circulant.

Desavantatges

 1. Aquesta proporció té en compte l'inventari mitjà i, per tant, us indica la facturació mitjana que produeix vendes. Un nombre mitjà pot ocultar detalls importants. Per exemple, no aclareix els pesos dels diferents inventaris.
 2. Aquesta ràtio no sempre dóna una imatge fidel de la gestió eficient de l'inventari. La rotació ràpida no aconsegueix atreure descomptes en funció de les compres per volum.
 3. La ràtio de rotació d’estocs s’ha de veure conjuntament amb altres paràmetres financers i operatius. Qualsevol nombre de ràtio de rotació d’estocs és tan bo com les seves mesures de suport.

Limitacions

La ràtio de rotació de valors és una mesura fonamental per a una empresa i s’utilitza àmpliament en anàlisis financeres i de modelització financera; no obstant això, té certes limitacions;

 1. No es pot confiar completament en la rotació de valors per fer comparacions entre iguals sense tenir en compte certes similituds. Una empresa fabricant pot trobar el seu inventari a un ritme més lent que un negoci de restauració.
 2. Una elevada facturació, que per una banda és bona per als analistes, pot tenir un costat exigent quan l’empresa veu més efectiu lligat al sistema que una operació de baixa rotació.

Punts importants a tenir en compte

 • La ràtio de rotació d’estocs es pot mesurar tant pel cost dels béns venuts com per les vendes. L’inventari comprat s’hauria de reflectir en aquests dos articles. Com que el cost dels béns venuts hauria de coincidir amb les vendes generades, l'inventari és una funció d'aquests articles.
 • La fórmula diu: "Inventari mitjà" i no només l'inventari inicial o final. Suposem que una empresa va comprar un inventari per valor de 10.000 dòlars al començament de l'any i el va vendre a mitjan any. L’inventari de final d’any no reflectiria 10.000 dòlars, per això l’inventari mitjà és un enfocament millor.
 • Diferents accions tenen liquiditats en diferents graus. L’estoc acabat és més líquid que un inventari en curs o un estoc intermedi. Aquesta pot ser una mesura vital per a la mesura de la qualitat creditícia de l'empresa, ja que les accions líquides poden obtenir efectiu ràpidament.

Conclusió

La ràtio de rotació d’estocs és tan crítica per a la gestió d’inventaris com per a les operacions generals d’una empresa. S’ha de tenir la precaució necessària a l’hora d’analitzar la rotació d’estocs.

 • Un volum de negoci elevat també pot significar que l’empresa compra sovint, motiu pel qual el cost per comanda és més alt. També pot posar el negoci en dificultats si augmenten els preus dels proveïdors.
 • Una baixa rotació, entre altres coses esmentades anteriorment, pot indicar una gestió ineficient del capital de treball. Un altre motiu de baixa rotació pot ser la reducció de les vendes, que no requereixen que l'inventari es mogui ràpidament. Tot i això, pot ser una estratègia de creació d’estocs a consciència.