Ràtio de funcionament (significat, exemple) | Com interpretar?

Relació operativa Significat

La ràtio d’explotació es refereix a una mètrica que fa servir una empresa per determinar l’eficàcia de la gestió d’una empresa en mantenir baixos els costos d’explotació i, alhora, generar ingressos o vendes, comparant les despeses operatives totals d’una empresa amb les vendes netes.

El total de les despeses d’explotació d’una empresa consta de dos components, principalment el cost dels béns venuts i les despeses d’explotació.

 • Les despeses d’explotació inclouen generalment despeses comptables i legals, despeses bancàries, despeses de venda i comercialització, despeses de subministrament d’oficines, salaris i salaris, despeses de reparació i manteniment, despeses d’R + D no capitalitzades.
 • El cost dels béns venuts inclou els costos directes de material, el lloguer de la planta, la mà d’obra directa, els costos de reparació, etc.

Interpretació de la relació de funcionament

S’arriba dividint la suma de les despeses d’explotació i el cost dels béns venuts per les vendes netes.

Ràtio d’explotació = (despeses d’explotació + cost dels béns venuts) / vendes netes.

Una ràtio més alta indicaria que les despeses són més que la capacitat de l’empresa de generar ingressos suficients i que es poden considerar ineficients. De la mateixa manera, una ràtio relativament baixa es consideraria un bon senyal, ja que les despeses de l’empresa són inferiors a la dels seus ingressos.

Exemple de relació de funcionament

Calculem la ràtio operativa de GE per a l'any 2018. Els detalls es proporcionen a la instantània.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de la proporció operativa aquí - Plantilla Excel de la proporció operativa

Font: Informe anual de GE

Utilitzeu les dades següents:

 • Cost dels béns venuts = Cost dels béns i cost dels serveis (63116 + 29555) = 92671
 • Despeses operatives totals = Despeses de venda, generals i administratives (18111) + Altres despeses i despeses (464) = 18575
 • Vendes netes = 121615

Per tant, el càlcul es pot fer de la següent manera:

Ràtio d’explotació = (despeses d’explotació + cost dels béns venuts) / vendes netes

 • = (18575+92761)/121615
 • =0.914739

Avantatges de la relació de funcionament

 • Mètrica financera per avaluar el negoci: Serveix com a facilitador essencial de l’anàlisi de la ràtio en haver de comparar les despeses de l’empresa amb la dels ingressos i, per tant, servir com a eina necessària d’avaluació financera per entendre la salut de l’empresa.
 • Facilita l’anàlisi de sèries temporals: En servir de mètrica per mesurar la capacitat operativa d’una empresa, aquesta proporció tendeix a facilitar també l’anàlisi de sèries temporals períodes extres de la mateixa empresa. D'aquesta manera, es pot entendre si una empresa va tenir un millor rendiment en aquesta mètrica en particular en els anys anteriors, o si ho va fer realment en l'any en curs. D'aquesta manera, es pot fer una anàlisi de sèries temporals d'una empresa en un període de temps.
 • Facilita la comparació transversal: Aquesta mètrica també ajuda a la comparació entre empreses ajudant a analitzar la mateixa proporció de diferents empreses. La mètrica també es pot comparar amb el punt de referència de la indústria per avaluar i comprendre si el rendiment està en línia amb la indústria i els companys i per esbrinar si hi ha marge per al creixement i la millora del rendiment.
 • Serveix com a indicador per demostrar l'eficiència de la gestió: En haver de comparar les despeses d’explotació d’una empresa amb la de la facturació, es pot entendre si l’empresa és eficient en la gestió de les seves despeses. Una ràtio inferior és un bon senyal, mentre que una ràtio creixent tendeix a actuar com a senyal vermell, ja que indica que les despeses augmenten amb el pas del temps i és imprescindible mantenir-ne una.

Desavantatges de la relació de funcionament

 • No es pot considerar a l'aïllament: Es fa imprescindible tenir en compte que només mirant aquesta mesura no es pot jutjar la salut total de l’empresa. També s’ha de tenir en compte la rendibilitat, l’activitat i també la relació d’apalancament per mesurar i tenir una millor comprensió del negoci.
 • No es pot comparar amb altres indústries: Un desavantatge d’aquesta ràtio és que no es pot comparar la ràtio amb empreses que fan negocis en altres indústries, ja que pot ser que no sigui un punt de referència adequat. Cal mirar empreses similars per facilitar la comparació i tenir una millor comprensió del negoci quan es considera relativament.
 • No té en compte el deute: És possible que una empresa tingui un deute massiu i aquests pagaments d’interessos no solen formar part de les despeses d’explotació del negoci. Per tant, no servirà de res si (hom estudiés aquesta relació aïlladament). Cal tenir una visió holística tenint en compte també les altres ràtios que s’utilitzen habitualment en l’anàlisi dels estats financers.

Limitacions

 • Requereix judici relatiu: Es necessiten dades comparatives per mesurar i entendre aquesta proporció i, per tant, jutjar el rendiment del negoci, mirant altres fonts relatives de dades, ja que aquesta proporció no es pot estudiar aïlladament.
 • Pocs components no considerats: No es continua considerant alguns components com el deute i els pagaments d'interessos posteriors no formen part del numerador com a part de les despeses d'explotació. Per tant, l’anàlisi pot tendir a distorsionar-se fins a tal punt.

Conclusió

La ràtio d’explotació servirà com a mètrica excel·lent i ajudarà la direcció i els analistes a entendre si l’empresa és prou eficient per haver de gestionar totes les seves despeses en comparació amb el volum de negoci total de l’empresa. De manera similar a l’anàlisi dels estats financers mitjançant altres ràtios, aquesta mesura també ajuda a entendre les sèries temporals i l’anàlisi transversal fent una comparació d’una empresa al llarg del temps i també contra la de si mateixa i fins i tot els seus companys.

Tot i que aquesta mètrica no té en compte l'abast que no es pot estudiar de forma aïllada i també pot tendir a perdre components específics que no es consideren els pagaments d'interessos per deutes, l'analista ha de prendre nota i tenir-ne en compte. el mateix. No obstant això, al llarg dels anys, aquesta mètrica té, al seu favor, l’encomiable feina d’haver de servir d’exemple clàssic per avaluar l’eficiència de la gestió comprenent com gestiona les despeses superiors a les seves vendes.