Actius tangibles vs intangibles | 4 diferències principals (amb infografies)

Diferències entre els actius materials i intangibles

La diferència principal entre actius materials i intangibles és que els actius materials són els actius que tenen l'existència física i es poden sentir i tocar, mentre que els actius intangibles són els actius que no tenen existència física i no es poden sentir i tocar el mateix.

Un actiu material és una cosa que té una existència física i un cert valor econòmic. Aquests són els recursos físics essencials per dur a terme operacions comercials de manera fluida i no es poden vendre. Alguns dels exemples són:

 • Terrenys i edificis
 • Maquinària
 • Mobles
 • Vehicles

Els actius intangibles són aquells que no tenen una existència física, però tenen un valor comercial i actuen com a recurs a llarg termini per a l'empresa. Alguns dels casos inclouen:

 • Bona voluntat
 • Copyright
 • Patent
 • Marca comercial

Infografia d’actius tangibles vs.

Vegem les principals diferències entre els actius materials i els immaterials juntament amb la infografia.

Diferències clau

 1. Un actiu material és una cosa que és propietat d’una persona o organització que s’utilitza per dur a terme activitats comercials durant un llarg període de temps. Els actius intangibles són aquells que tenen un valor econòmic i una vida específica. Es consideren guanyats pel treball dur realitzat durant un llarg període de temps.
 2. L'existència d'actius materials és essencial per al funcionament d'una organització, però la inexistència d'actius intangibles no tindrà un impacte generalitzat en una empresa. Ofereix un coixí per a aquells associats amb el nom que s’ha fet a la indústria.
 3. Els actius materials es poden convertir en efectiu, ja que es poden veure a la vista i es poden ponderar en termes monetaris, mentre que més tard són difícils de convertir en efectiu de forma immediata.
 4. Els béns materials poden ser destruïts per incendis, accidents o negligència humana, mentre que els intangibles no poden ser destruïts per incendis o altres desastres, sinó per negligència o qualsevol efecte secundari d'una decisió comercial.
 5. El valor comptable de mercat i el valor comptable d’un actiu material canvien per depreciació; Mentre que en el cas d’un actiu intangible, el valor de mercat canvia, però el valor comptable continuarà sent el mateix.
 6. El valor d’un actiu material s’afegeix al valor de mercat actual, però en el cas de l’actiu intangible, el valor s’afegeix als ingressos i al valor potencial.

Taula comparativa d’actius materials vs intangibles

BasesActiu tangibleActiu intangible
SignificatPropietat d'una organització amb valor monetari i existència físicaActius que no existeixen visualment, però suposen una certa vida econòmica i un cert valor
ValoracióMonetàriament possibleDifícil de mesurar en termes financers
Acceptació col·lateralEs pot acceptar com a garantia.No es pot acceptar com a garantia
Reducció de valorAmortitzacióAmortització

Pensaments finals

Tant els actius materials com els actius intangibles són registrats per la companyia als seus llibres de comptes. Els actius materials són molt crucials per a qualsevol organització, ja que ajuda al bon funcionament de les operacions; els actius intangibles contribueixen a la creació de valor futur de l’empresa. Tot i que tots dos tenen els seus pros i els seus contres, tenen un impacte en el funcionament d’una organització.

També és essencial saber que la determinació dels actius materials d’una empresa ofereix diversos avantatges; la utilitat varia significativament segons les indústries. Per exemple, en el cas d’hospitals o fabricants de dispositius mèdics, els actius intangibles són molt més valuosos en comparació amb els materials. A l’altra banda, indústries com la immobiliària tindrien actius intangibles, però les tangibles proporcionaran els ingressos que necessiten per a les operacions.