Fórmula del valor realitzable net Com es calcula el VNR?

Fórmula per calcular el valor net realitzable (VNR)

La fórmula del valor realitzable net s'utilitza principalment per valorar l'inventari o els comptes a cobrar i es calcula restant el cost estimat de venda de l'actiu del cost relacionat amb la venda o disposició dels actius.

Realitzable net és el valor d'un actiu pel qual es pot vendre, després de deduir el cost de venda o alienació de l'actiu. S’utilitza principalment per identificar el valor de l’inventari o de comptes a cobrar. Atès que a NRV, una empresa també té en compte el cost, de manera que es coneix com un enfocament conservador de la transacció. Un enfocament conservador significa que l’empresa no ha d’exagerar els beneficis en mostrar un valor menor dels seus actius.

Fórmula del valor realitzable net = valor de mercat de l’actiu: cost relacionat amb la venda o la disposició de l’actiu

Càlcul del valor net realitzable (pas a pas)

Per calcular el VNR, cal seguir els passos següents:

  • Pas 1. Identifiqueu el valor de mercat de l’actiu.
  • Pas 2. Identifiqueu el cost relacionat amb la venda de l’actiu.
  • Pas 3. Resteu el cost del valor de mercat de l’actiu.
  • Pas 4. Es calcula restant el cost de venda o alienació de l’actiu del seu valor de mercat.

NRV = Valor de mercat dels actius: un cost de venda d'aquest actiu

  • Pas 5: Sota el cost de venda, l'empresa calcula qualsevol tipus de costos associats a la venda d'aquest actiu, com ara el cost de transport o comissió.
  • Pas 6: Si l’actiu és Comptes per cobrar, no hi ha cap cost físic, com ara el transport. Però hi pot haver alguns clients que puguin pagar per defecte a l’empresa. Per calcular el VNR dels comptes a cobrar, una empresa haurà de calcular l'import que els clients poden pagar per defecte, que es coneixen com a "Provisió per a deutes dubtosos".

NRV de comptes a cobrar = Valor de mercat: provisió de deutes dubtosos

Exemples

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de fórmula de valor realitzable net aquí: plantilla Excel de fórmula de valor realitzable net

Exemple 1

Suposem que una empresa té un actiu que té un valor de mercat de 100 dòlars. El cost d’enviament d’aquest actiu és de 20 dòlars i els càrrecs per comissions són de 10 dòlars.

Utilitzeu les dades següents per al càlcul del valor net realitzable.

El càlcul del valor net realitzable es pot fer de la següent manera,

El cost total de venda = 30 dòlars

Per tant, el valor realitzable net dels recursos = 100-30 $

NRV serà -

NRV =$70

Exemple 2

IBM és una empresa de programari amb seu als Estats Units amb més de 80 milions de dòlars d’ingressos a l’any. Diguem que, durant l’exercici 2019, el valor de mercat dels comptes a cobrar (que és un actiu) per a IBM és de 10.000 milions de dòlars. Això significa que s'espera que IBM rebi aquesta quantitat de clients que ja han estat reconeguts com a ingressos als seus comptes. Per tant, el valor d’aquest actiu és de 10.000 milions de dòlars. Però per calcular el valor net realitzable, IBM haurà d’identificar els clients que poden pagar per defecte. Aquest import s'introdueix als comptes com a "Provisió per a deutes dubtosos". Suposem que aquest import és d’1 mil milions de dòlars.

Utilitzeu les dades següents per al càlcul del valor net realitzable.

Per tant, el valor realitzable net de "Comptes per cobrar" per a IBM es pot calcular de la manera següent:

NRV = Valor de mercat: provisió de deutes dubtosos

NRV = 10-

NRV serà -

Per tant, amb un mètode conservador NRV de comptes a cobrar per a IBM és de 9.000 milions de dòlars.

Exemple 3

Walmart és una empresa amb cadena de supermercats minoristes amb seu als Estats Units amb uns 500.000 milions de dòlars d’ingressos segons l’exercici 2018. Suposem que, durant l’exercici 2018, un valor de mercat de l’inventari (que també és un actiu) per a Walmart és d’uns 44 dòlars. Bn. Posem per cas que Walmart vendrà una part de l’inventari a una altra empresa per 4 mil milions de dòlars a efectes de descàrrega. Walmart ha de decidir el VNR d'aquesta part de l'inventari. Per a això, Walmart ha de calcular el cost associat a la venda d’inventari. Diguem que el cost del transport és de 500 milions de dòlars i que els costos legals i de registre són de 100 milions de dòlars.

Utilitzeu les dades següents per al càlcul del valor net realitzable.

Per tant, el VNR es pot calcular segons el mètode següent:

Fórmula NRV = Valor de mercat- Cost de transport: cost legal i registre

NRV = 4-0,5-0.

El NRV serà -

Per tant, amb el mètode conservador, el VNR de l'inventari és de 3,4 milions de dòlars.

Rellevància i ús

  • Es pot utilitzar la fórmula del valor realitzable net (VNR) per esbrinar el valor d’un actiu d’una manera més conservadora. Normalment, els PCGA exigeixen a les empreses que no exagerin el valor d’un actiu que pugui augmentar els beneficis i enviar senyals equivocats als inversors.
  • NRV també té en compte el cost de la venda en la seva equació, de manera que NRV resulta ser inferior al valor de mercat d'un actiu.
  • El VNR és una mètrica important en el "mètode de comptabilitat de baix cost o de mercat". En el mètode de cost o mercat més baix, el valor de l'inventari s'ha de mostrar menor entre el cost històric i el valor de mercat dels comptes. Si l'empresa no pot esbrinar el valor de mercat de l'inventari, aleshores NRV pot ser el proxy del mateix.