Elasticitat de la demanda de preus creuats (definició) | Interpretació pas a pas

Definició de l'elasticitat de la demanda de preus creuats

Elasticitat de la demanda de preus creuats mesura la relació entre el preu i la demanda, és a dir, el canvi en la quantitat demandada per un producte amb un canvi en el preu del segon producte, on si tots dos productes són substitutius, mostrarà una elasticitat creuada positiva de la demanda i si tots dos són béns complementaris, mostraria una elasticitat creuada indirecta o negativa de la demanda. En termes senzills, mesura la sensibilitat de la demanda d'una quantitat X quan es modifica el preu del bé relacionat Y.

Fórmula de l'elasticitat de la demanda de preus creuats

Es calcula dividint el percentatge de variació de la quantitat del bé X pel canvi percentual del preu del bé Y que es representa matemàticament com

Elasticitat de la demanda de preus creuats = (∆QX/ QX) ÷ (∆PY/ PY)

A més, es pot elaborar la fórmula per a l'elasticitat de la demanda entre preus

Elasticitat de la demanda de preus creuats = (Q1X - Q0X) / (Q1X + Q0X) ÷ (pàg1Y - Pàg0Y) / (Pàg1Y + P0Y),

on

 • Q0X = Quantitat inicial exigida del bé X,
 • Q1X = Quantitat final exigida del bé X,
 • Pàg0Y = Preu inicial del bé Y i
 • Pàg1Y = Preu final de la bona Y

Càlcul pas a pas de l'elasticitat de la demanda de preus creuats

Això es pot determinar en els cinc passos següents:

 • Pas 1: En primer lloc, identifiqueu P0Y i Q0X que és el preu inicial del bé Y una quantitat inicialment exigida del bé X respectivament.
 • Pas 2: Ara, determineu la quantitat final exigida del bé X i el preu final del bé Y que es denomina Q1X i P1Y respectivament.
 • Pas 3: Ara esbrineu el numerador de la fórmula que representa el percentatge de canvi de quantitat. S’arriba dividint la diferència de quantitats finals i inicials (Q1X - Q0X) mitjançant la suma de les quantitats finals i inicials (Q1X + Q0X) és a dir (Q1X - Q0X) / (Q1X + Q0X).
 • Pas 4: Ara esbrineu el denominador de la fórmula que representa el percentatge de variació de preu. S’arriba dividint la diferència de preus finals i inicials (P1Y - Pàg0Y) mitjançant la suma dels preus finals i inicials (P1Y + P0Y) és a dir (P1Y - Pàg0Y) / (Pàg1Y + P0Y).
 • Pas 5: Finalment, l'elasticitat de la demanda entre preus es calcula dividint l'expressió del pas 3 per l'expressió del pas 4, tal com es mostra a continuació.

Fórmula d’elasticitat de demanda creuada = (Q1X - Q0X) / (Q1X + Q0X) ÷ (pàg1Y - Pàg0Y) / (Pàg1Y + P0Y)

Exemples

Exemple 1

Prenguem l'exemple senzill de vehicles de gasolina i passatgers. Ara suposem que un augment del 50% en el preu de la gasolina va provocar una disminució de la compra de vehicles de passatgers en un 10%. Calculeu l'elasticitat de preus de la demanda en aquest cas.

Mitjançant la fórmula esmentada, l’elasticitat de la demanda entre preus es pot calcular com:

Canvi percentual, llavors el nombre de vehicles de passatgers ÷ Canvi percentual del preu de la gasolina

Atès que podem veure un valor negatiu per l'elasticitat creuada de la demanda, reivindica la relació complementària entre els vehicles de gasolina i passatgers.

Exemple 2

Suposem que hi ha dues empreses dedicades a la venda de refrescos. Actualment, la companyia 2 ven refrescos Y a 3,50 dòlars per ampolla, mentre que la companyia 1 pot vendre 4.000 ampolles de refrescos Y a la setmana. Per tal d’afectar les vendes de l’empresa 1, s’ha decidit que la companyia 2 redueixi el preu a 2,50 dòlars, cosa que va provocar una disminució de les vendes de 3.000 ampolles de refrescos a la setmana. Calculeu l'elasticitat de preus creuats de la demanda en el cas.

Donat, Q0X = 4.000 ampolles, Q1X = 3.000 ampolles, P0Y = 3,50 $ i P1Y = $2.50

Per tant, l'elasticitat del preu creuat de la demanda es pot calcular utilitzant la fórmula anterior com:

 • Elasticitat de la demanda de preus creuats = (3.000 - 4.000) / (3.000 + 4.000) ÷ (2,50 $ - 3,50 $) / (2,50 $ + 3,50 $)
 • = (-1 / 7) ÷ (-1 / 6)
 • = 6/7 o 0,857

Atès que podem veure un valor positiu de l'elasticitat creuada de la demanda, reivindica la relació competitiva entre el refresc X i el refresc Y.

Rellevància i ús

És d’una importància cabdal que una empresa entengui el concepte i la rellevància de l’elasticitat de la demanda entre preus per comprendre la relació entre el preu d’un bé i la quantitat exigida d’un altre bé a aquest preu. Es pot utilitzar per decidir la política de preus de diferents mercats i de diversos productes o serveis. L'elasticitat del preu creuat es comporta de manera diferent en funció del tipus de relació entre els béns que es descriu a continuació.

# 1 - Productes substitutius

En cas que ambdues mercaderies siguin perfectes substitutives entre si, es produeixi una competència perfecta, un augment del preu d'una bona voluntat conduirà a un augment de la demanda del producte rival. Per exemple, diverses marques de cereals són exemples de productes substitutius. Cal destacar que l’elasticitat del preu creuat per a dos substituts serà positiva.

# 2 - Productes complementaris

Si en cas que un bé sigui complementari a l’altre bé, llavors una disminució del preu d’un fons de comerç condueix a un augment de la demanda del bé complementari. Com més forta sigui la relació entre els dos productes, més elevat serà el coeficient d’elasticitat de la demanda entre preus. Per exemple, les consoles de jocs i els jocs de programari són exemples de productes complementaris. Cal tenir en compte que l’elasticitat creuada serà negativa per als béns complementaris.

# 3 - Productes no relacionats

En cas que no hi hagi cap relació entre la mercaderia, un augment del preu d’un bé no afectarà la demanda de l’altre producte. Com a tal, els productes no relacionats tenen una elasticitat creuada zero. Per exemple, l’efecte dels canvis en les tarifes del taxi sobre la demanda de llet del mercat.

Vídeo