Format de l'informe d'auditoria | Format de mostra d'un informe d'auditoria amb exemples

El format de l’informe d’auditoria és el format estandarditzat prescrit per l’autoritat interessada mitjançant el qual l’auditor independent designat per l’empresa en aquest sentit dóna les seves opinions i comentaris sobre la situació financera de l’empresa, així com la comptabilitat interna després d’analitzar els diversos documents de l’empresa.

Quin és el format de l'informe d'auditoria?

Un informe d'auditoria és un informe que descriu la situació financera i els controls comptables interns d'un auditor independent. El consell d'administració, els grups d'interès de l'organització, els accionistes, els inversors, etc. utilitzen aquest informe. L’auditor ha de ser meticulós i imparcial durant la preparació de l’informe. És responsabilitat de l’auditor fer aquest informe d’auditoria en format normalitzat cada any després de revisar els estats financers de l’organització.

Els inversors solen confiar en l’informe de l’auditor abans d’invertir en cap empresa. L’Informe d’auditoria proporciona una imatge clara de la salut financera de l’empresa sense haver d’analitzar els informes pel vostre compte. L’informe proporciona un resum fiable de la salut financera d’una organització.

L’informe d’un auditor descriu els estats financers auditats al paràgraf introductori. El paràgraf d’abast proporciona un resum sobre la naturalesa de l’auditoria. L’auditor expressa la seva opinió al paràgraf d’opinió.

Format de l’informe d’auditoria

El format de l’informe d’auditoria és el següent:

 1. Títol
 2. Destinatari
 3. Paràgraf introductori
 4. Responsabilitat de la direcció
 5. Responsabilitat de l’auditor
 6. Opinió
 7. Bases de l’opinió
 8. Una altra responsabilitat en la notificació
 9. Signatura de l'auditor
 10. Lloc de signatura
 11. Data de l'informe d'auditoria

Analitzem detalladament el format anterior de l'informe d'auditoria.

# 1 - Títol

El títol hauria de mencionar: "Informe d'auditor independent".

# 2 - Destinatari

El destinatari ha d’esmentar a qui es presenta l’informe.

# 3 - Paràgraf introductori

Una declaració que indica que els estats financers descrits a l'informe han estat auditats.

# 4 - Responsabilitat de la direcció

En aquesta secció del format d’informes d’auditoria s’ha d’esmentar la responsabilitat de la direcció davant la integritat dels estats financers, que ofereix una visió general de la situació financera, els fluxos d’efectiu de l’empresa i el rendiment financer. La responsabilitat també inclou el manteniment de registres comptables per evitar fraus. És responsabilitat seva formular i executar els controls financers necessaris per garantir la precisió dels registres financers. Cal esmentar que els estats financers són responsabilitat de la direcció de l’organització.

# 5 - Responsabilitat de l'auditor

La responsabilitat de l’auditor esmentada és representar una opinió imparcial sobre els estats financers i emetre un informe d’auditoria. La base de l’informe sobre Normes d’auditoria. Les normes requereixen que l'auditor compleixi els requisits ètics. És responsabilitat de l’auditor planificar i executar l’auditoria per obtenir garantia sobre els estats financers.

# 6 - Opinió

El contingut més crític d’un informe d’auditoria és l’opinió de l’auditor. Esmenta la impressió derivada després de l'auditoria dels estats financers.

# 7 - Bases de l'opinió

S'ha d'esmentar la base per obtenir l'opinió tal com s'ha informat i els fets de la premissa.

# 8 - Una altra responsabilitat en la presentació d'informes

Existeix qualsevol altra responsabilitat relacionada amb la presentació d'informes; l'auditor n'ha d'esmentar la mateixa. Pot incloure requisits normatius.

# 9 - Signatura de l'auditor

L'auditor ha de signar l'informe d'auditoria, confirmant així l'autenticitat de l'informe.

# 10 - Lloc de signatura

El nom de la ciutat en què va passar la signatura de l’informe.

# 11 - Data de l'informe d'auditoria

La data en què es signa / informa l'informe d'auditoria;

Exemple de format d'informe d'auditoria de mostra:

A continuació, es mostra un format de mostra d’un informe d’auditor:

Informe d’auditor independent

Als membres de X Company

Informe sobre els estats financers

Hem auditat els balanços de situació consolidats adjunts de X Company (l'empresa) al 31 de desembre de 20XX, i els estats de pèrdues i guanys, ingressos integrals, guanys retinguts, canvis en el patrimoni net i els fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici finalitzat i, una sinopsi de les polítiques comptables i altra informació. També hem auditat el control intern de la firma sobre la informació financera al 31 de desembre del 20XX.

Responsabilitat de la direcció dels estats financers

Aquests estats financers són responsabilitat de la direcció de la firma. El Consell d’Administració de la firma és responsable dels assumptes relacionats amb la preparació d’aquests estats financers que proporcionin una visió fidel i justa de la posició financera, el rendiment financer i els fluxos d’efectiu de la firma, d’acord amb els principis comptables generalment acceptats als Estats Units. d’Amèrica.

Responsabilitat de l’auditor

La nostra responsabilitat és expressar una opinió basada en la nostra auditoria sobre aquests estats financers. L'auditoria s'ha dut a terme d'acord amb els estàndards d'auditoria generalment acceptats als Estats Units d'Amèrica. Les normes requereixen que planifiquem i realitzem l’auditoria per garantir l’autenticitat dels estats financers i assegurar-nos que estigui lliure d’informacions errònies o possibles fraus. L’auditoria inclou la inspecció dels imports i revelacions dels estats financers. L’auditoria proporcionarà una base raonable per a la nostra opinió.

Al nostre parer, els estats financers esmentats anteriorment presenten amb justícia, la posició financera de X Company el 31 de desembre de 20XX, s’ajusta als principis comptables generalment acceptats als Estats Units d’Amèrica. A més, al nostre parer, l'empresa va mantenir un control intern efectiu sobre la informació financera a 31 de desembre de 20XX.

[Signatura]

[Lloc]

[Data]