Auditoria vs Garantia | Top 5 de les millors diferències (amb infografies)

La diferència clau entre Audit vs Assurance és que Audit és l’examen sistemàtic dels llibres de comptes i dels altres documents de l’empresa per saber si la declaració mostra una visió veritable i justa de les organitzacions, mentre que la garantia és el procés en què s’analitzen els diferents processos, procediments i operacions de l’empresa.

Diferència entre auditoria i garantia

L’auditoria i la garantia són processos utilitzats per a l’avaluació del registre financer de l’empresa. Són procés de mà en mà. L’auditoria i la garantia són el procés de verificació dels registres disponibles al registre comptable de l’empresa segons els estàndards i principis comptables, i també confirma que el registre comptable és exacte o no. L’auditoria és el procés d’avaluació de les entrades comptables presents a l’estat financer de l’empresa. L’assegurança és el procés d’anàlisi i utilitzat en l’avaluació d’anotacions comptables i registres financers. Una auditoria sol seguir una garantia.

En aquest article, analitzem les principals diferències entre Auditoria i Garantia.

Què és Auditoria?

L’auditoria és el procés d’avaluació de les entrades comptables presents a l’estat financer de l’empresa. L’auditoria comprova la precisió dels informes financers. L’auditoria inclou garantir una presentació ètica, presentada de manera justa, precisa i també comprova si els informes financers són segons els estàndards comptables i els principis comptables. L'auditoria informa sobre qualsevol tergiversació feta en registres financers, qualsevol ús indegut de fons, qualsevol frau i qualsevol activitat fraudulenta feta en una empresa o feta per l'empresa. Els auditors interns i els auditors externs realitzen les auditories, que són auditors independents.

L'empleat de l'empresa realitza una auditoria interna i pertany al departament d'auditoria de l'empresa. L’auditoria interna s’audita amb freqüència i comprova el registre de l’informe financer, tant si els registres són segons la norma comptable com pel principi de comptabilitat, i també supervisa i verifica que el registre comptable és correcte o no. La companyia també contracta auditors externs que proporcionen un informe imparcial dels estats financers. Hi ha moltes firmes d'auditoria disponibles que actuen com a auditors externs per a moltes empreses. Els informes que preparen aquestes empreses es consideren exactes i proporcionen una representació veritable i justa de la situació financera de l’empresa.

Què és Assurance?

L’assegurança és el procés d’anàlisi i utilitzat en l’avaluació d’anotacions comptables i registres financers. La garantia és el procés de verificació dels registres disponibles al registre comptable de l’empresa segons els estàndards i principis comptables, i també confirma que el registre comptable és exacte o no. L’assegurança és el procés d’avaluació, operacions, procediment, etc. L’objectiu principal de la garantia és comprovar la precisió dels informes financers. També garanteix a tots els grups d'interès que no hi hagi tergiversacions en els registres financers, cap ús indegut de fons, cap frau i que no hi hagi activitats fraudulentes realitzades en una empresa o realitzades per la mateixa. Els informes financers de comprovació de la garantia són segons la norma comptable i el principi comptable. S’aplica una garantia per avaluar el procés, el procediment i les operacions, i aquests processos, procediments i sistemes s’observen de prop per assegurar que el procés és correcte i dóna uns resultats òptims. Assurance s’especialitza en avaluar i millorar la qualitat de la informació d’una empresa. Ajuda a la presa de decisions en una organització, ja que treballa sobre la retroalimentació dels clients, la informació financera, la retroalimentació dels empleats o les àrees en què la informació és molt necessària en la presa de decisions en una organització.

Infografia d’auditoria vs.

Aquí us proporcionem les 5 millors diferències entre auditoria i garantia.

Auditoria vs. garantia: diferències clau

Les diferències crítiques entre Auditoria i Garantia són les següents:

  • L’auditoria és el procés d’avaluació de les entrades comptables presents a l’estat financer de l’empresa. L’auditoria comprova la precisió dels informes financers, mentre que Assurance és el procés d’anàlisi i utilitzat en l’avaluació de les entrades comptables i dels registres financers. L'assegurança que també verifica els registres disponibles al registre comptable de l'empresa és segons el principi i el principi comptables, i també verifica que el registre comptable és exacte o no.
  • L'auditoria informa sobre qualsevol tergiversació feta en registres financers, qualsevol ús indegut de fons, qualsevol frau i qualsevol activitat deshonesta feta en una empresa o feta per l'empresa. En canvi, Assurance s’especialitza en avaluar i millorar la qualitat de la informació d’una empresa. Ajuda en la presa de decisions en una organització.
  • L’auditoria és el primer pas, seguit d’una garantia.
  • L’auditoria la realitza un auditor intern o un auditor extern, mentre que una empresa d’auditoria fa garantia.
  • L’auditoria inclou assegurar una presentació ètica, presentada de manera justa, precisa i també comprova si els informes financers són segons els estàndards comptables i els principis comptables. En canvi, Assurance s’utilitza per verificar la precisió dels informes financers. També garanteix a tots els grups d'interès que no es produeixin tergiversacions en els registres financers, que no es faci un ús indegut dels fons, que no hi hagi fraus i que no hi hagi activitats deslleials realitzades en una empresa o realitzades per l'empresa.

Diferència entre auditories i garanties

Vegem ara la diferència entre auditories i garanties.

Base: auditoria vs. garantiaAuditoriaGarantia
DefinicióL’auditoria és el procés d’avaluació de les entrades comptables presents a l’estat financer de l’empresa. L’auditoria comprova la precisió dels informes financers.L’assegurança és el procés d’anàlisi i utilitzat en l’avaluació d’anotacions comptables i registres financers. L’assegurança és un procés de verificació dels registres disponibles al registre comptable de l’empresa, segons els estàndards i principis comptables, i també verifica que el registre comptable sigui exacte o no.
PasL’auditoria és el primer pas.Garantia si segueix l'auditoria.
Realitzat perUn auditor intern o un auditor extern fa l'auditoria;Una empresa d'auditoria n'assegura.
ObjectiuL'auditoria informa sobre qualsevol tergiversació realitzada en registres financers, qualsevol ús indegut de fons, qualsevol frau i qualsevol activitat fraudulenta feta en una empresa o feta per l'empresa.Assurance s’especialitza en avaluar la millora de la qualitat de la informació en una empresa. Ajuda en la presa de decisions en una organització.
UsosL’auditoria inclou garantir una presentació ètica, presentada de manera justa, precisa i també comprova si els informes financers són segons els estàndards comptables i els principis comptables.L’ús d’Assurance és per comprovar la precisió dels informes financers. També garanteix a tots els grups d'interès que no es produeixin tergiversacions en els registres financers, que no es faci un ús indegut dels fons, que no hi hagi fraus i que no hi hagi activitats fraudulentes realitzades en una empresa o realitzades per l'empresa.

Conclusió

L’auditoria vs. garantia es fa de la mà del procés i s’utilitza per avaluar el registre financer de l’empresa. L’auditoria inclou assegurar-se que la presentació ètica sigui bastant presentada i precisa. També comprova si els informes comptables són segons els estàndards i els principis comptables. Comprovacions de garantia que no es produeixin tergiversacions en els registres financers, que no es faci un ús indegut de fons, que no hi hagi frau i que no es facin activitats fraudulentes i informin el mateix a tots els grups d'interès de l'empresa.

Vídeo